Home Kiến thức CÔNG CHỨNG Quyết định số: 5844/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng tư pháp quận Bình Thạnh

Quyết định số: 5844/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng tư pháp quận Bình Thạnh

> Dịch thuật công chứng > Dịch thuật công chứng quận 1

UỶ BAN NHÂN DÂN

QUẬN BÌNH THẠNH

——–

Số: 5844/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

Bình Thạnh, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH

VÊ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG TƯ PHÁP – QUẬN BÌNH THẠNH

ÙY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11  năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 cùa Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận – huyện;

Căn cứ Hướng dẫn số 441/HD-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2008 cùa sờ Nội vụ việc thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 cùa Ủy ban nhân dân thành phố về tồ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận – huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Phòng Tư pháp quận là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động cùa Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Phòng Tư pháp do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành.

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh có Trưởng phòng phụ trách chung và có từ hai đến ba Phó Trưởng phòng giúp việc theo quy định.

Biên chế của Phòng Tư pháp được giao căn cứ vào nhiệm vụ được phân công theo chỉ tiêu biên chế chung của quận và thực hiện theo cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cùa quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1213/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 3 năm 2005 cùa Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc thành lập Phòng Tư pháp.

Điều 4. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài chính – Kẽ hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng đơn vị có liên quan, các Chủ tịch ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.