Home Biên dịch Dịch tiếng Anh Dịch vụ dịch báo cáo tài chính tiếng Anh tại TPHCM

Dịch vụ dịch báo cáo tài chính tiếng Anh tại TPHCM

Báo cáo tài chính là một trong những giấy tờ quan trọng của doanh nghiệp nhằm chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp khi doanh nghiệp muốn tham gia đầu tư, kinh doanh cùng với đối tác khác, đặc biệt là đối tác nước ngoài.

Với xu hướng hội nhập toàn cầu hiện nay thì dịch vụ dịch báo cáo tài chính tiếng Anh ngày càng trở nên phổ biến. Do đó, để hiểu rõ dịch báo cáo tài chính tiếng Anh cũng như dịch vụ dịch thuật này, hãy đọc ngay bài viết sau của PNVT.

Dịch báo cáo tài chính tiếng Anh là gì?

Dịch báo cáo tài chính tiếng Anh là quá trình biên dịch nội dung từ tiếng Việt sang tiếng Anh theo yêu cầu của khách hàng. Quá trình biên dịch này sẽ do một nhóm biên dịch viên là chuyên gia dịch thuật có kinh nghiệm về chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng và giỏi về ngôn ngữ thực hiện từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành. Báo cáo tài chính sau khi được dịch sang tiếng Anh sẽ được giao đến khách hàng để phục vụ cho những công việc, mục đích khác nhau.

Dịch báo cáo tài chính tiếng Anh

Vì sao phải dịch báo cáo tài chính tiếng Anh?

  • Tùy vào nhu cầu mà khách hàng có thể lựa chọn ngôn ngữ để dịch. Tuy nhiên, tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến, tại nhiều quốc gia được xem là ngôn ngữ thứ 2 nên việc dịch báo cáo tài chính sang tiếng Anh luôn là sự lựa chọn ưu tiên.
  • Như đã nêu ở trên, vì tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới nên khi liên doanh, hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài thì việc dịch báo cáo tài chính tiếng Anh để minh bạch số liệu tài chính tại thời điểm hợp tác là yếu tố tiên quyết để các bên tạo dựng lòng tin lẫn nhau.
  • Hằng năm, các công ty con được thành lập tại Việt Nam phải dịch thuật báo cáo tài chính để gửi về công ty mẹ tại nước ngoài.

Dịch báo cáo tài chính tiếng Anh gồm những nội dung gì?

Báo cáo tài chính là tổng hợp những tài liệu cung cấp các thông tin về tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, các luồng tiền,… Theo quy định pháp luật thì bộ báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. Do đó, dịch báo cáo tài chính tiếng Anh bao gồm dịch 4 nội dung sau:

  • Bảng cân đối kế toán (Balance sheet): đây là văn bản phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp về mặt giá trị và nguồn gốc tại một thời điểm nhất định. Nội dung chủ yếu gồm các mục: 1. Tiền và các khoản tương đương tiền; 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; 3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác; 4. Hàng tồn kho; 5. Tài sản ngắn hạn khác; 6. Tài sản cố định hữu hình; 7. Tài sản cố định vô hình; 8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn; 9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang; 10. Tài sản dài hạn khác; 11. Vay ngắn hạn; 12. Các khoản phải trả thương mại và phải trả ngắn hạn khác; 13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; 14. Các khoản vay dài hạn và nợ phải trả dài hạn khác; 15. Các khoản dự phòng; 16. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số; 17. Vốn góp; 18. Các khoản dự trữ; 19. Lợi nhuận chưa phân phối.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Statement of income): văn bản này trình bày chủ yếu các nội dung sau: 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; 2. Các khoản giảm trừ; 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 4. Giá vốn hàng bán; 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ; 6. Doanh thu hoạt động tài chính; 7. Chi phí tài chính; 8. Chi phí bán hàng; 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp; 10. Thu nhập khác; 11. Chi phí khác; 12. Phần sở hữu trong lãi hoặc lỗ của công ty liên kết và liên doanh được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu (Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất); 13. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh; 14. Thuế thu nhập doanh nghiệp; 15. Lợi nhuận sau thuế; 16. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong lãi hoặc lỗ sau thuế (Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất); 17. Lợi nhuận thuần trong kỳ.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement): cung cấp thông tin về những nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của Doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở cân đối thu chi tiền mặt, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của Doanh nghiệp. Các thông số cơ bản của báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm có: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh; Dòng tiền từ hoạt động đầu tư; Dòng tiền từ hoạt động tài chính. Tiền tồn đầu kỳ + Tiền thu trong kỳ = Tiền chi trong kỳ + Tiền tồn cuối kỳ.
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Notes to the financial statements): gồm các phần mô tả mang tính tường thuật hoặc những phân tích chi tiết hơn các số liệu đã được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin bổ sung cần thiết khác. Chúng bao gồm những thông tin được các chuẩn mực kế toán khác yêu cầu trình bày và những thông tin khác cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý.

Dịch vụ dịch báo cáo tài chính tiếng Anh tại PNVT

Đối với các doanh nghiệp có mối liên hệ công việc với các tổ chức nước ngoài, liên quan đến cộng tác, hợp tác kinh doanh, đấu thầu, báo cáo kiểm toán quốc tế… thì báo cáo tài chính cần phải được dịch ra ngôn ngữ nước ngoài, phổ biến là tiếng Anh. Đây là thách thức không hề nhỏ và thường gây trở ngại cho doanh nghiệp khi báo cáo tài chính không được dịch thuật một cách chuyên nghiệp.

Bản dịch báo cáo tài chính tiếng Anh được dịch chính xác, chỉnh chu sẽ là tiền đề để khách hàng và đối tác tiến hành hợp tác, đầu tư và làm việc với nhau. Hiểu được tầm quan trọng của nó, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính kế toán, PNVT cam kết bản dịch báo cáo tài chính tiếng Anh phản ánh được chính xác nội dung theo văn bản gốc, vừa thể hiện đúng văn phong và thuật ngữ chuyên ngành lại vừa am hiểu các quy định của luật pháp có liên quan.

PNVT đã được nhiều doanh nghiệp tin tưởng giao phó việc chuyển ngữ cho các báo cáo tài chính để giúp sức cho doanh nghiệp tiến hành nhiều thương vụ hợp tác kinh doanh được thuận lợi. Do đó, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với PNVT để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.