quyet-dinh-so-09-2015-qd-ttg-ve-quy-che-thuc-hien-co-che-mot-cua-co-che-mot-cua-lien-thong-tai-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-o-dia-phuong-decision-no-09-2015-qd-ttg-about-the-regulation-on-implementa

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (Decision No. 09/2015/QD-TTg about the regulation on implementation of the one-stop-shop and inter-agency one-stop-shop mechanisms at local state administrative agencies)

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (Decision No. 09/2015/QD-TTg about the regulation on implementation of the one-stop-shop and inter-agency one-stop-shop mechanisms at local state administrative agencies)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top