PNVT

early, soon

Phân biệt cách dùng early, soon –    I found the food strange at first, but I got used to it very soon Lúc đầu tôi thấy thức ăn này là lạ nhưng tôi quen ngay. (Không dùng*early*) i= in a short time: trong một thời gian ngắn) –    …

each other, one another

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt each other, one another. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

each, every

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt each (từng, mỗi), every (mọi). Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, …

divide by/into, part, share

Phân biệt cách dùng divide by/into, part, share –    We won the lottery and shared the pricemoney. Chúng tôi trúng sổ số và chia nhau món tiền thưởng. (không dùng *divided*. *parted*)  (nghĩa là chúng tôi có một it tiền; một cái gì đó có thể chia cho …

diverse, various

Phân biệt cách dùng diverse, various –    There were various people at the party whom I’d never met before. Có nhiều người ở buổi tiệc mà trước đây tôi chưa hề gặp mặt bao giờ (không dùng  * diverse*)) (- different, a variety of: khác nhau, đa dạng). …

district, area, region

Phân biệt cách dùng district, area, region –    The Sahara desert covers an enormous area. Sa mạc Sahara nằm trên một diện tích rộng lớn. (Không dùng  * district*, * region*) (= surface measurement: diện tích; area có thể rộng hoặc hẹp) –    This district/area of London is …

disinterested, uninterested

Phân biệt cách dùng disinterested, uninterested –    Many teenagers are uninterested in politics. Nhiều thanh thiếu niên không quan tâm đến chính trị. (Không dùng “disinterested”) (= don’t have any interested: không quan tâm. Không chú ý) –    It’s good to have your disinterested opinion of my affairs. …

dish, plate, course

Phân biệt cách dùng dish, plate, course –    Could you bring me a clean plate please? Anh làm ơn cho tôi một cái đĩa sạch? (Không dùng“dish”) (= a flat thing for serving and eating food; it is always the object not the food on it:: đĩa, không …

discuss, argue about

Phân biệt cách dùng discuss, argue about –    We discussed politics till late at night Chúng tôi thảo luận về chính trị đến tận khuya. (Không dùng”discussed about/for politics”) (= talked about it from several points of view, perhaps without disagreement: thảo luận; discuss là ngoại động từ …

disappointed in/with, disappointing

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ . Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

director, manager, editor, headmaster

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt director, manager, editor, headmaster. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …
EnglishVietnamUnknown