PNVT

diploma, degree, certificate, licence, qualifications

Phân biệt cách dùng diploma, degree, certificate, licence, qualifications –    Pat has a degree in maths. Pat có một bằng cấp về toán học. (Không dùng  *diploma*) –    I did/took my degree at York. Tôi tốt nghiệp ở York  (Không dùng  *made*) –    I did a course in …

dinner, lunch

Phân biệt cách dùng dinner, lunch –    Mr Soames is out for lunch at the moment and won’t be back till about 2.30. lúc này ông Soames đang ra ngoài ăn trưa vào khoảng 2.30 mới quay lại. –    How many people are we expecting to dinner this …

diminish, cut down (on)

Phân biệt cách dùng diminish, cut down (on) –    It’s almost   impossible to cut down (on) the number of imported cars. Hầu như không thể giảm được số lượng ô tô nhập khẩu. (Không dùng  * diminish*) (= actively to reduce: giảm xuống một cách chủ động) –    …

destroy, destruction

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt destroy, destruction. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

desire, look forward to, want/would like

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt desire, look forward to, want/would like. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …

design, drawing

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt design, drawing. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

desert, dessert, deserts

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt desert /ˈdez.ət/, dessert /dɪˈzɜːt/, deserts /dɪˈzɜːts/. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …

deprive of

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ . Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

dependant, dependent (on)

Phân biệt cách dùng dependant, dependent (on) –    Many poor countries are dependent on for­eign aid. Nhiều nước nghèo phải phụ thuộc vào viện trợ của nước ngoài. (Không dùng  * dependant “on*} (tính từ = phụ thuộc, lệ thuộc) –    With so many dependants/dependents I need will …
EnglishVietnamUnknown