PNVT

a/an, (-)

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, (-). Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

a/an, some

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, some. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

a/an, one

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, one. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

a, an

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a, an. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

Chữ “tâm” của người dịch thuật

Trong quá trình hội nhập hiện nay, các công ty có mối quan hệ kinh doanh với các đối tác nước ngoài đôi khi gặp phải nhiều khó khăn để thúc đẩy quan hệ của mình, một yếu tố quan trọng đó là rào cản ngôn ngữ. Công …

Thanh toán CTV

Thanh toán cho CTV CTV nên gởi Payment Request (tải PR) hoặc tại đây trước ngày 03 của tháng tiếp theo để PNVT kiểm tra và sắp xếp thanh toán vào ngày 05. Việc thanh toán có thể trễ hoặc sớm hơn một vài ngày nhưng không trễ hơn …

Bài test dành cho CTV tiếng Anh

Nhận thức rằng nhân sự là đối tác lâu dài và là nền tảng đế đưa PNVT đến thành công. Chính vì vậy yếu tố hiền nhân-nhân tài sẽ được PNVT trọng dụng và phát huy tối đa điểm mạnh của từng nhân tài một. Một mặt, nhân …