1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

like

–    John likes last cars.

John thích ôtô chạy nhanh.

(Không dùng *is liking*)

(stative use: each dùng tĩnh)

–    John’s got a job in a supermarket, but he isn’t liking it very much.

.John đã kiếm được một việc ở siêu thị nhưng anh ta không thích côn việc đó lắm.

(dynamic use = enjoying dùng động: thích thú)

–    Do you like London? – Yes. I do/Yes, I like it

Bạn có thích Luân Đôn không?- Có, tôi thích.

(Không dùng *Yes. I like*)

–    Would you like a day in London? – Yes. I would / Yes. I like it/that.

Bạn có muốn đến Luân Đôn một hôm không? Có, tôi muốn.

(Không dùng *I’d like*)

(like luôn là ngoại động từ)

–    I’d like a coffee please.

Cho tôi một each cà phê

(Không dùng *I like a coffee*)

–    Do you like to watch TV? – Yes. I do/Yes. I like to.

Bạn có thích xem TV không? Có, tôi thích.

(Không dùng *Yes, I like*)

–    Would you like to watch TV? – Yes. I would/Yes, Td like to.

Bạn có muốn xem TV không? Có, tôi muốn.

(Không dùng *I’d like*)

–    I like watching TV/to watch TV.

Tôi thích xem TV.

(to hoặc ing sau like)

–    I’d like you to help me.

Tôi muốn bạn giúp tôi.

(Không dùng *l’d like that you (should) help me*)

–    I like/I’m fond of football.

Tôi thích bóng đá

(Không dùng *It likes me the football*, *Foot-ball likes me*)

like
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}