PNVT

desert, dessert, deserts

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt desert /ˈdez.ət/, dessert /dɪˈzɜːt/, deserts /dɪˈzɜːts/. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …

deprive of

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ . Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

dependant, dependent (on)

Phân biệt cách dùng dependant, dependent (on) –    Many poor countries are dependent on for­eign aid. Nhiều nước nghèo phải phụ thuộc vào viện trợ của nước ngoài. (Không dùng  * dependant “on*} (tính từ = phụ thuộc, lệ thuộc) –    With so many dependants/dependents I need will …

demand, ask (for), charge

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt demand, ask (for), charge. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

delicate, fragile, delicious, exquisite

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt delicate /ˈdel.ɪ.kət/, fragile /ˈfrædʒ.aɪl/, delicious /dɪˈlɪʃ.əs/, exquisite /ɪkˈskwɪz.ɪt/. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh …

defeat, conquer

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt defeat, conquer. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

deep, depth

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt deep, depth. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

decided (on), determined

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt decided (on), determined. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

deceive, lie to

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt deceive, lie to. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

debt: he indebted to, in debt

Phân biệt cách dùng debt: he indebted to, in debt –    We can’t borrow any more money. We’re already in deht. Chúng ta không thể vay thêm 1 đồng nào nữa. chúng ta đang nợ cơ mà.  (Không dùng  * indebted*). (có nghĩa là: chúng ta cần tiền) …

death, dead, died

Phân biệt cách dùng death, dead, died –    Great artists are often appreciated more after they are dead. Các nghệ sỹ lớn thường được đánh giá cao sau khi họ qua đời.  (Không dùng  * death*). –    The Picasso Museum opened after the artist’s death. Bảo tàng Picasso …
EnglishVietnamUnknown