PNVT

accessories, spare parts, reserve, spare tyre

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accessories, spare parts, reserve, spare tyre. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh …

accept, allow, admit

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accept, allow, admit. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, …

accept, agree to/with

Phân biệt cách dùng accept, agree to/with –    They invited me to their wedding and I’ve agreed to go. Họ mời tôi đến dự đám cưới và tôi đã đồng ý. (Không dùng *accept to go*) (= agree to do something: đồng ý làm gì) –    She offered …

136 bài luận hay nhất

Bạn đang lo ngại mình không có ý tưởng? Bạn không biết cách diễn tả ý tưởng??? Bạn đừng ngại, hãy mạnh dạng “copy” cái hay sẵn có thành văn phong của mình… Ngoài ra, tài liệu còn đưa ra cách viết bài luận, đưa ra những thành …

accede to, comply with

  Phân biệt cách dùng accede to, comply with –    You’ll get into trouble if you don’t comply with the planning laws. Cậu sẽ gặp rắc rối nếu cậu không tuân theo những điều lệ về qui hoạch. (Không dùng *accede to*) (= obey, go along with: tuân …

abuse, insult, swear at, curse

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ abuse, insult, swear at, curse. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những …

abstracted, absent, minded, distracted

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ abstracted, absent, minded, distracted. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …

absent, away

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ absent, away. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

absent oneself, absent

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ absent oneself, absent. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, …

abroad

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ abroad. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …