PNVT

Từ vựng chuyên ngành địa chính

Từ vựng chuyên ngành địa chính về quản lý nhà nước về địa giới hành chính, quy hoạch nhà đất…trong bài viết này, chúng tôi sưu tầm về các môn học/ hay từ vựng chuyên ngành địa chính cả tiếng Việt và tiếng Anh Từ vựng chuyên ngành …