Phrases and sentences used by native speakers of English 6

Tiếp theo phần trước, Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt tiếp tục đưa ra những câu/chữ mà người bản xứ hay dùng để người học ngoại ngữ “mạnh dạng” dùng, không sợ sai.

phrases-and-sentences-used-by-native-speakers-of-english-6

51/

–      A month has passed/It’s a month since I left home.

Một tháng đã trôi qua/đã một tháng từ khi tôi xa quê hương.

(Không dùng *lt’s passed a month *)

52/

–      The flour’s a bit lumpy. I think you should sieve it before using it.

Bột hơi bị gợn. Tôi nghĩ anh phải rây bột rồi mới dùng.

(Không dùng *pass*, *filter*)

53/

–      We always filter our water before drinking it.

Chúng tôi luôn lọc nước trước khi uống.

54/

–    I’m travelling light. I’ve got a small case/suit­case with me and that’s all.

Tôi đi du lịch thật gọn gàng. Tôi mang một cái va li nhỏ và chỉ có thế thôi.

(Không dùng:*a baggage* *a luggage* *coffer*)

55/

–    I’ve brought a lot of baggage/luggage and can’t manage on my own. I need a porter.

Tôi mang rất nhiều hành lý và tự mình không thể xách nổi. Tôi cần một người khuân vác.

56/

–    You don’t need more than a small valise if you’re going away for the weekend.

Nếu cậu định đi nghỉ cuối tuần thì chỉ cần mang một vali nhỏ.

(valise: từ cổ, dùng trong văn chương)

57/

–    Lots of people claim to be bad at maths.

Nhiều người nhận là kém môn tóan.

58/

–      You walked past me/You passed me without even noticing me!

Anh đi ngang qua tôi/ Anh đi qua tôi mà không hề nhận ra tôi!

59/

–      I won’t be in touch with you while I’m in Berlin. I have to spend the time visiting customers.

Tôi sẽ không gặp anh khi t ôi ở Berlin. Tôi bận đi thăm khách hàng.

(spend time = sử dụng thời gian một cách chặt chẽ)

60/

–    A ray of sunshine streamed into the room.

Một tia nắng rọi vào trong phòng.

(Không dùng *beam *, nhưng có thể nói a sunbeam)

(= a thin bar of light: một tia ánh sáng mảnh, đặc biệt là ánh nắng).

(Cont)

Xem thêm Cẩm nang luyện dịch tiếng Anh, thế nào là dịch tiếng Anh chuẩn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top