like, as, as if, such as

Phân biệt cách dùng like, as, as if, such as

–    Please do as I say.

Xin hãy làm như tôi nói.

(Không dùng *like I say*)

–    She’s behaving as if she’s mad.

Cô ta cư xử như htể cô ta bị điên.

(Không dùng *like*)

(as và as if là những liên từ; like được dùng đặc biệt trong tiếng Mỹ, nhưng không được chấp nhận rộng rãi)

–    There’s no one like you.

Chẳng có ai như cậu cả.

(Không dùng *as you*)

(= to compare with: so với)

https://dichthuat.org/dich-tieng-indonesia-sang-tieng-viet-nam/

–    He acts like a king

Anh ta hành động như một ông vua.

(Không dùng *like king*)

(= in the same way as a king: theo each giống như một vua)

(like là một giới từ + tân ngữ; like + danh từ đếm được; like a king: giống như vua; like + danh từ không đếm được: like lightning giống như chớp)

–    He’s acting as headmaster.

Ông ta đang thay quyền hiệu trưởng.

(= taking the place of the headmaster thay thế hiệu trưởng)

–    As your lawyer. I wouldn’t advise it.

Là luật sư của anh lẽ ra tôi không nên khuyên việc đó.

(as: giới từ = với tư each là)

–    Junk food such as/like fizzy drinks and ham­burgers have invaded the whole world.

Thức ăn nhẹ như nước uống có ga và ham-bơ-gơ đã tràn ngập cả thế giới.

(Không dùng *junk food as jizzy drinks*)

(dùng such as hoặc like khi đưa ra các ví dụ)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Đức, dịch tiếng Indonesia

2/5 - (10 bình chọn)
Scroll to Top