1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

divide by/into, part, share

Phân biệt cách dùng divide by/into, part, share

–    We won the lottery and shared the pricemoney.

Chúng tôi trúng sổ số và chia nhau món tiền thưởng.

(không dùng *divided*. *parted*)

 (nghĩa là chúng tôi có một it tiền; một cái gì đó có thể chia cho hai hay nhiều người.

–    The. crowd parted to let the happy couple go through.

Đám đông tách ra để cho cặp vợ chồng hạnh phúc đi qua.

(Không dùng  *divide*. *shared*)

 (= separated itself into two parts: chia ra làm hai phần)

–    We divided the food into two equal parts.

Chúng tôi chia thức ăn làm hai phần bằng nhau.

 

(Không dùng  *parted*t * divided to*)

 (= seperated into amounts; something can be divided into two or between two: chia thành các phẩn)

–    Divide the number by six.

Hãy chia số này cho sáu.

(Không dùng *with/from*)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org

divide by/into, part, share
3.1 (62.86%) 7 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}