Công ty Dầu khí PVEP Mekong (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ PVEP MÊ-KÔNG)

Tên công ty – Mã số thuế: Công ty Dầu khí PVEP Mekong (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ PVEP MÊ-KÔNG)
Tên giao dịch (tiếng Anh): PVEP Mekong
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Công ty Dầu khí PVEP Mekong (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ PVEP MÊ-KÔNG)

EnglishVietnamUnknown