thong-tu-so-01-2020-tt-btp-ve-cap-ban-sao-tu-ban-goc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky

Thông tư số 01/2020/TT-BTP về cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Thông tư số 01/2020/TT-BTP về cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown