National Interest Waiver (NIW) EB-2. EB-2 (NIW) là gì?

National Interest Waiver (NIW) EB-2. EB-2 (NIW) Miễn trừ vì lợi ích quốc gia Mỹ là loại visa định cư, được cấp cho cá nhân nước ngoài xuất sắc có khả năng đóng góp cho nước Mỹ trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, thể thao…

National Interest Waiver

Visa EB-2 – NIW là gì? EB2 – NIW (National Interest Waiver – Miễn trừ vì lợi ích quốc gia)

Điểm đặc biệt của loại visa này là không cần sự bảo lãnh của nhà tuyển dụng, đồng nghĩa với việc không cần Chứng nhận lao động. Chính vì vậy, đây còn được gọi là Định cư độc lập dành cho chuyên gia có bằng cấp cao.

Cá nhân có học vị Thạc sĩ trở lên khi đăng ký loại visa này có nghĩa vụ chứng minh lợi ích mà họ có thể mang lại cho Hoa Kỳ.

Gia hạn visa Mỹ

Thủ tục gia hạn visa Mỹ

Ưu điểm của visa EB-2 ・NIW

· Thủ tục chỉ bắt đầu từ Sở Di trú Hoa Kỳ do đây là trường hợp tự bảo lãnh.

· Người được cấp EB-2・NIW có thể cư trú ở bất kỳ đâu trên đất Mỹ.

· Người được cấp EB-2・NIW có thể tự do xin việc, kinh doanh, học tập… tại Mỹ.

· Vợ/chồng và con dưới 21 tuổi của người được cấp EB-2・NIW sẽ được cấp Thẻ xanh và được quyền tự do học tập, làm việc, kinh doanh… tại Mỹ.

Điều kiện cấp visa EB-2・NIW

· Đương đơn phải thể hiện được chuyên môn của mình có giá trị thực tế và tầm quan trọng mang tính quốc gia (Intrinsic merit).

· Đương đơn phải có năng lực đạt được những mục tiêu mà bản thân hướng đến.

· Đương đơn phải chứng minh việc cấp Chứng nhận lao động là không cần thiết.

· Để chứng minh lợi ích họ có thể mang lại cho Hoa Kỳ, hồ sơ đăng ký của đương đơn cần thể hiện được rằng họ:

① Có khả năng giúp ích cho nền kinh tế Mỹ

② Có khả năng đóng góp để cải thiện nền y học và sức khỏe đời sống Mỹ

③ Có khả năng góp phần phát triển các chương trình phúc lợi về giáo dục và đào tạo cho người lao động và trẻ em Mỹ

④ Có khả năng đóng góp trong việc giải quyết vấn đề về nhà ở cho người nghèo, vô gia cư, trẻ em Mỹ

⑤ Có khả năng góp phần cải thiện các vấn đề về môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên

⑥ Có khả năng đóng góp trong việc cải thiện môi trường lao động và mức lương của người lao động Mỹ

EB-2 (NIW) Miễn trừ vì lợi ích quốc gia

Foreign individuals may be eligible for U.S. permanent residence card (“Green Card”) if they are a member of a profession (including but not limited to researchers, scientists, professors, doctors, artists, businessman) and holds an advanced degree or its equivalentor have exceptional ability in their field. Our law firm is led by an experienced U.S. lawyer who is a member of American Immigration Lawyers Association (AILA) and who can represent Vietnamese professionals to obtain U.S. Green Card through the National Interest Waivers (NIW) EB-2 program.

Cá nhân nước ngoài có thể đủ điều kiện cho thẻ thường trú dài hạn (“Thẻ Xanh”) nếu họ là chuyên gia (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các giáo sư, bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân) và có “bằng cấp cao” hoặc “các chứng nhận tương đương” hay có “các năng lực xuất chúng” trong lĩnh vực của mình. Công ty luật của chúng tôi được điều hành bởi một luật sư Hoa Kỳ có kinh nghiệm, với tư cách là một thành viên của Hiệp hội luật sư di trú Hoa Kỳ (AILA), có thể đại diện cho các chuyên gia Việt Nam lấy Thẻ Xanh tại Mỹ thông qua chương trình EB-2 Miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW).

ALF is the only U.S. based law firm located in Vietnam which provides legal services on NIW Green Card cases. ALF’s U.S. immigration lawyer can assist Vietnamese professionals to prepare and file their NIW immigration cases all within Vietnam.

ALF là Công ty luật Hoa Kỳ có trụ sở tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ pháp lý đối với các trường hợp Thẻ Xanh NIW. Các luật sư di trú Hoa Kỳ của ALF sẽ hỗ trợ các chuyên gia Việt Nam chuẩn bị và đệ trình hồ sơ di trú, toàn bộ ngay tại Việt Nam.

National Interest Waiver (NIW) Overview

Miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW) Tổng quan

A National Interest Waiver (NIW) petition falls into the employment-based immigration, second preference (EB2) category (As known as EB2 NIW). Normally, a permanent job offer and an approved labor certification are pre-requisites to file an employment-based, second preference immigration petition. However, a National Interest Waiver (NIW) petition requests that the labor certification requirement be waived for the sake of the “national interest of the United States;” thus, allowing an applicant to apply for an NIW immigration petition without a labor certification or a job offer from a U.S. employer.

Một đơn xin quy chế Miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW) thuộc diện “di trú lao động loại ưu tiên thứ hai (EB2), (được biết đến với tên EB2 NIW). Thông thường, để được cấp EB2, điều kiện tiên quyết là “ lời mời làm việc lâu dài” và “chứng chỉ lao động được chấp thuận” từ một chủ sử dụng lao động Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quy chế NIW cũng quy định rằng “yêu cầu về chứng chỉ lao động” có thể được miễn vì “lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ”, do đó cho phép người nộp đơn xin yêu cầu di trú NIW mà không cần chứng chỉ lao động hay một lời mời làm việc từ người sử dụng lao động Hoa Kỳ.

First, in order to be eligible to file an NIW petition, a beneficiary or applicant must have an “advanced degree” or “exceptional ability” in the sciences, arts or business. The beneficiary must also persuasively demonstrate that he/she seeks employment in an area of substantial intrinsic merit to the U.S., that the benefit from the candidate’s proposed activity will be national in scope, and that the requirement of a Labor Certification for the candidate will adversely affect the national interest. Each NIW case is adjudicated on its individual merits, but the burden of proof is always on the applicant or beneficiary to establish that exemption from the labor certification will be in the national interest of the U.S.

Đầu tiên, để đủ điều kiện nộp đơn xin NIW, người thụ hưởng quy chế NIW hoặc người nộp đơn phải có một “bằng cấp cao” (advanced degree) hay “năng lực xuất chúng” trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Người thụ hưởng phải chứng minh thuyết phục rằng: họ đang tìm kiếm cơ hội lao động trong lĩnh vực có thể có những cống hiến quan trọng cho Hoa Kỳ, lợi ích từ những hoạt động của họ sẽ mang tầm quốc gia và việc yêu cầu một “chứng chỉ lao động” từ họ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích quốc gia mà họ cống hiến. Mỗi trường hợp NIW sẽ được xử lý dựa trên cống hiến của cá nhân nhưng người thụ hường hoặc người nộp đơn luôn có nghĩa vụ chứng minh rằng việc miễn “chứng chỉ lao động” sẽ mang lại lợi ích quốc gia cho Hoa Kỳ.

For an NIW, even if the beneficiary has no employer, he/she may file an NIW petition on behalf of himself/herself. A U.S. employer may also file an NIW petition on behalf of the beneficiary. Further more, the beneficiary can file other immigration petitions under other appropriate categories (such as an EB-1(a) Extraordinary Ability petition) while a National Interest Waiver petition is pending.

Đối với NIW, kể cả khi người thụ hưởng chưa làm việc cho chủ sử dụng lao động nào, họ cũng có thể tự mình nộp đơn NIW. Một chủ sử dụng lao động Hoa Kỳ cũng có thể nộp đơn xin NIW với tư cách đại diện cho Người thụ hưởng. Thêm vào đó, Người thụ hưởng cũng có thể nộp yêu cầu di trú khác nếu thích hợp (ví dụ như EB1-A yêu cầu di trú dựa trên khả năng phi thường) trong khi yêu cầu di trú NIW đang được xem xét.

Advantages of National Interest Waiver (NIW)

Ưu điểm của Miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW)

• Possible without job offer from U.S. employer – self petition.

Người thụ hưởng có khả năng tự mình nộp đơn mà không cần “lời mời làm việc” từ chủ sử dụng lao động Hoa Kỳ.

• Very fast process (normally 6 to 24 months) – NIW waives lengthy Labor Certification Process.

Tiến trình xử lý nhanh (thông thường từ 6 đến 24 tháng) – NIW sẽ không phải tiến hành một tiến trình dài để có Chứng chỉ lao động.

• NIW green card is not tied to one employer and change of the job is possible (still need to have a job in the “national interest” area).

Thẻ xanh NIW không bị rằng buộc với một chủ sử dụng lao động cụ thể và có thể thay đổi công việc (Người thụ hưởng vẫn cần một công việc để cống hiến trong lĩnh vực mang lại “lợi ích quốc gia”).

Who is eligible for NIW?

Ai đủ điều kiện cho NIW?

Eligibility for National Interest Waiver (NIW) category is given by satisfying ONE of two statutory requirements:

Điều kiện đủ để được Miễn trừ vì lợi ích quốc gia NIW là phải thỏa mãn MỘT trong 2 yêu cầu luật định sau:

• Advanced Degree Professional (master’s degree or above) – very popular by postdocs, scientists, researchers or even PhD students.

Chuyên gia có bằng cấp cao (từ trình độ thạc sĩ trở lên) – phổ biến như trình độ sau tiến sĩ khóa học, nhà khoa học, nhà nghiên cứu hay thậm chí nghiên cứu sinh tiến sĩ.

• Exceptional Ability – thanks to these criteria also non highly educated people such as entrepreneurs, artists etc., can qualify.

Năng lực xuất chúng – nhờ vào tiêu chí này mà những người không có bằng cấp cao như doanh nhân, nghệ sĩ có thể đủ điều kiện.

However, this is only basic minimum requirement and it is encouraged to consult with our U.S. Immigration lawyer about your case as every case is unique.

Tuy nhiên, đây chỉ là những điều kiện cơ bản tối thiểu và chúng tôi khuyên nghị bạn nên tham vấn luật sư di trú Hoa Kỳ của chúng tôi về trường hợp của bạn bởi lẽ từng trường hợp là độc nhất, không thể áp dụng một công thức chung.

How to satisfy Advanced Degree Professional requirement

Làm thế nào để thỏa mãn yêu cầu “Chuyên gia có bằng cấp cao”

U.S. Immigration law (INA §203(b)(2)) determines MINIMUM basic statutory requirements to qualify in EB2 National Interest Waiver category. Either Exceptional Ability OR Advanced Degree Professional requirement must be met. Regulatory requirement (8 CFR204.5(k)(2)) define the term Advanced Degree: means any United States academicor professional degree or a foreign equivalent degree above that of baccalaureate […].

Luật di trú Hoa Kỳ (INA Điều 203(b)(2) xác định những yêu cầu luật định cơ bản TỐI THIỂU để thỏa mãn EB2. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu “năng lực xuất chung” HOẶC “chuyên gia có bằng cấp cao”. Quy định hướng dẫn tại (8 CFR 204.5(k)(2)) định nghĩa cụm từ “bằng cấp cao” có nghĩa là bất kỳ bằng cấp học thuật hay nghề nghiệp nào của Hoa Kỳ hoặc các trình độ tương đương của nước ngoài cao hơn bằng cử nhân.

How to meet Exceptional Ability criteria

Làm thế nào để thỏa mãn tiêu chí “Năng lực xuất chúng”

U.S. Immigration National Act (INA§203(b)(2)(A)) says: Visas shall be made available to qualified immigrants who are members of the professions holding advanced degrees or their equivalent or who because of their exceptional ability in the sciences, arts, or business, will substantially benefit prospectively the national economy, cultural oreducational interests, or welfare of the United States[…]

Luật di trú Hoa Kỳ (INA §203(b)(2)(A)) quy định: Visa sẽ được cấp cho người di trú là chuyên gia có bằng cấp cao hay trình độ tương đương hoặc người di trú có năng lực xuất chúng trong khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, đem lại những lợi ích đáng kể trong tương lai cho kinh tế quốc gia hoặc văn hóa, hoặc ích lợi giáo dục, hoặc phúc lợi của Hoa Kỳ [….].

National Interest Waiver requirements

Yêu cầu của NIW

Except minimum requirements mention edabove, EB2 NIW applicants must provide evidence that it is in national interest to grant them Permanent Residency in USA. According to precedent NYSDOT case all 3 following criteria must be satisfied:

Ngoại trừ những yêu cầu tối thiểu được nhắc đến ở trên, người nộp đơn EB2 NIW phải cung cấp bằng chứng rằng cấp quy chế thường chế cho người thụ hưởng tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi ích quốc gia. Theo án lệ NYSDOT, tất cả 3 tiêu chí sau phải được thỏa mãn:

• The beneficiary must seek to work in an area of substantial intrinsic merit.

Người thụ hưởng phải đang tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực có thể mang lại cống hiến đáng kể cho Mỹ.

• The beneficiary’s work must have a benefit which will be national in scope.

Công việc của người thụ hưởng sẽ đem lại lợi ích mang tầm quốc gia.

• The beneficiary must serve the national interest to a substantially greater degree than would an available U.S. worker having the same minimum qualifications.The national interest would be adversely affected if a labor certification were required for the beneficiary.

Người thụ hưởng phải tạo ra lợi ích quốc gia lớn hơn đáng kể so với một người lao động Hoa Kỳ với năng lực tối thiểu cho cùng vị trí có thể mang lại. Lợi ích quốc gia sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu phải tiến hành xin “chứng chỉ lao động” cho Người thụ hưởng.

Well, this doesn’t say much about how to prove national interest. In NIW requirements posts we describe more in detail each rule and what may be considered as national interest. We learn from previous cases and precedent NYSDOT case. This is most important part of EB2 NIW petition.

Những quy định này không đề cập nhiều đến việc chứng minh lợi ích quốc gia. Trong những bài viết về yêu cầu NIW, chúng tôi sẽ miêu tả cụ thể hơn mỗi quy định và những yếu tố có thể được xem là lợi ích quốc gia. Chúng tôi nghiên cứu từ những trường hợp trước, án lệ NYSDOT. Dưới đây là những điểm quan trọng nhất của EB2 NIW.

Petition for EB2 NIW case

Xin EB2 NIW

Petition for National Interest Waiver usually consists of:

Hồ sơ xin NIW thường bao gồm:

• petition letter (cover letter) / Đơn yêu cầu (văn bản tóm tắt).
• recommendation letters (reference letters) / Thư giới thiệu (thư của người có uy tín giới thiệu).
• evidence – publications, list of citations etc. / bằng chứng – công bố khoa học, danh sách nghiên cứu trích dẫn ..v.v.
• required forms / các form mẫu được yêu cầu.

EB2 NIW case process

Quy trình xin EB2 NIW

Step 1: Free Evaluation / Bước 1: Đánh giá miễn phí

-NIW Eligibility Evaluation by U.S.Immigration lawyer / Luật sư di trú Hoa Kỳ sẽ đánh giá mức độ phù hợp với NIW.

-Face-to-face meeting with U.S.Immigration lawyer in our Vietnam office / Họp trực tiếp với luật sư di trú Hoa Kỳ tại văn phòng Việt Nam của chúng tôi.

Step 2: Client-Attorney / Bước 2: Khách hàng chính thức của luật sư

1. Sign Agreement / Ký kết hợp đồng
2. Attorney Fee Due / Thanh toán phí dịch vụ
3. Client Package / Khách hàng trọn gói

Step 3: Processing / Bước 3: Tiến hành

1. Recommendation Letter/ Thư giới thiệu
2. Prepare Documentation / Chuẩn bị hồ sơ
3. Finalize Petition Letter / Hoàn thiện đơn xin
4. I-140 Filing to USCIS / Nộp I-140 đến USCIS

Step 4: RFE/Appeal / Bước 4: Yêu cầu thêm bằng chứng/ khiếu nại

1. Reply RFE / Trả lời văn bản yêu cầu thêm bằng chứng từ cơ quan di trú Hoa Kỳ
2. Appeal Decision / Khiếu nại quyết định (nếu có)

Step 5: Approval or Refund / Bước 5: Chấp thuận hoặc hoàn trả

Obtain U.S.Green Card / Lấy Thẻ Xanh Hoa Kỳ

1. Emailing us your resume / Gửi thư cho chúng tôi hồ sơ của bạn

The fastest way to answer your questions concerning your qualification of EB-2 NIW (National Interest Waiver) is emailing ALF your resume at [email protected]

Cách nhanh nhất để bạn có thể có được câu trả lời liên quan đến mức độ phù hợp của bạn đối với EB-2 NIW (Miễn trừ vì lợi ích quốc gia) là gửi cho ALF hồ sơ cá nhân của bạn qua địa chỉ [email protected]

After receiving your email, we will arrange for an in-person meeting with you and our U.S. Immigration lawyer in our Vietnam office.

Sau khi nhận được thư của bạn, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa bạn và luật sư di trú Hoa Kỳ tại văn phòng Việt Nam của chúng tôi.

2. Receiving response from our principal attorney personally
Nhận thư trả lời từ luật sư điều hành của chúng tôi

Our attorneys, will respond to your email personally, analyze your qualifications and provide you with an honest appraisal of the likelihood of successful approval based on the law and opinions of the USCIS, Administrative Appeals Office (AAO), judicial review opinions and our experience. We review your qualifications for EB-2 NIW classification in the context of the criteria test and our principal attorney’s evaluation.

Luật sư của chúng tôi, sẽ trả lời riêng thư của bạn, phân tích mức độ phù hợp và cung cấp đến bạn sự đánh giá trung thực về khả năng thành công dựa trên quy định của pháp luật và quan điểm của USCIS, Văn phòng khiếu nại hành chính (AAO), quan điểm xem xét của tòa án cũng như kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá mức độ phù hợp của bạn với EB-2 NIW theo nội dung của bài kiểm tra các tiêu chí NIW (theo quy định) cũng như theo sự đánh giá của luật sư điều hành.

3. Two results of your case appraisal /Kết quả đánh giá trường hợp của bạn

A. You are qualified for EB-2 NIW / Bạn thỏa mãn điều kiện cho EB-2 NIW

If after our careful case study, you are qualified for the category of EB-2 NIW, 50% Payment is due upon you sending back the signed Retainer Agreement.

Nếu chúng tôi xem xét cẩn thận và thấy rằng bạn thỏa mãn điều kiện cho EB-2 NIW, khi bạn ký hợp đồng với chúng tôi, 50% phí dịch vụ sẽ được chi trả.

B. You are not qualified for EB-2 NIW / Nếu bạn không đáp ứng điều kiện EB-2 NIW

If after our evaluation, the likelihood of having your case approved under the category of EB-2 NIW is not high, we will discuss alternatives of your immigration benefits.

Nếu chúng tôi đánh giá khả năng có thể được chấp thuận EB-2 NIW của bạn là không cao, chúng tôi sẽ thảo luận những phương hướng thay thế để bạn có thể đạt được các lợi ích di trú khác.

Considering other immigrant visa categories: If we decide you are not qualified for EB-2 NIW, we will explain alternative immigration benefits to you such as EB-2 with PERM (if you have an employer as your sponsor).

Xem xét các loại visa di trú khác. Nếu chúng tôi thấy bạn không thể đáp ứng yêu cầu của EB-2 NIW, chúng tôi sẽ hướng dẫn các lợi ích di trú thay thế cho bạn như EB-2 với PERM (nếu bạn có một chủ sử dụng lao động bảo lãnh).

4. Further communication / Duy trì liên hệ

After receiving our evaluation of your qualifications for EB-2 NIW, you are encouraged to communicate about your situation and any questions, concerns or immediate needs by phone or email. Formulating actual questions sometimes helps focus your mind to what you really want or need to know. All the information we receive in the process is confidential.

Sau khi nhận được đánh giá của chúng tôi về sự phù hợp của bạn với EB-2 NIW, bạn được khuyến khích liên hệ thêm về tình trạng của bạn và gửi bất cứ câu hỏi, sự quan tâm, nhu cầu cấp thiết nào bằng điện thoại hoặc email. Việc lập những câu hỏi sẽ giúp bạn tập trung vào những điều mà bạn thật sự muốn hoặc cần phải biết. Mọi thông tin mà chúng tôi nhận được từ tiến trình này sẽ được bảo mật.

5. Your decision / Quyết định của bạn

After you are advised about the feasibility of your case, and you believe ALF is the right professional to achieve your objectives, you may proceed to inform our attorney the service package you choose and payment arrangement.

Sau khi bạn được khuyến nghị về tính khả thi trong vụ việc của bạn và bạn tin rằng ALF đúng là chuyên gia có thể giúp bạn đạt được mục tiêu, bạn có thể thông báo đến luật sư của chúng tôi gói dịch vụ bạn chọn và tiến hành thủ tục thanh toán.

6. Please note / Chú ý

Up to this point, the analysis of your chance of success and exchange of information concerning general picture and potential of your case do not amount to legal opinion or create anattorney-client relationship.

Đến thời điểm này, việc đánh giá cơ hội thành công của bạn, trao đổi thông tin liên quan đến tình hình chung và tiềm năng trong trường hợp của bạn không tạo thành bất cứ quan điểm pháp lý nào hoặc tạo ra mối quan hệ luật sư- khách hàng nào.

National Interest Waiver FAQ

Miễn trừ vì lợi ích quốc gia (NIW) Những câu hỏi thường gặp

What is an advanced degree for NIW purposes?

“Bằng cấp cao” trong NIW là gì ?

According to the USCIS, an advanced degree is that above that of a U.S. bachelor’s degree or its foreign equivalent. Advanced degrees include but are not limited masters and doctoral degrees. A bachelor’s degree or its foreign equivalent along with at least five years of experience in a specialty occupation is considered equivalent to a master’s degree.

Theo USCIS, bằng cấp cao được hiểu là trình độ trên bằng cấp cử nhân của Hoa Kỳ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương. Bằng cấp cao bao gồm nhưng không giới hạn bởi bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. Một bằng cử nhân hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương cộng với ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại một vị trí chuyên ngành có thể được coi tương đương với trình độ thạc sĩ.

To qualify for an EB-2 NIW, do I need to be an Alien of Exceptional Ability and an advanced degree holder?

Để đáp ứng điều kiện EB-2 NIW, tôi có cần phải là người nước ngoài có Năng lực xuất chúng và người sở hữu bằng cấp cao?

No. National Interest Waiver applicants either need to be an Advanced Degree Professional or an Alien of Exceptional Ability, not both.

Không. Người thụ hưởng quy chế Miễn trừ vì lợi ích quốc gia chỉ cần hoặc là chuyên gia có bằng cấp cao hoặc người nước ngoài có năng lực xuất chúng, hoặc cả hai.

Is labor certification required for NIW cases?

Chứng chỉ lao động có bắt buộc cho NIW?

No. A PERM labor certification is required for all EB-2 beneficiaries, except for those whose work is deemed in the “national interest”, where the proposed employment prospectively benefits the U.S. economy, with respect to wages, working conditions, education, housing, healthcare, and the environment. EB-2 national interest waiver petitions do not require a job offer, thus university professors without a tenure track job offer may self-petition a NIW petition. A letter in support of the NIW provided by an interested government agency can significantly streng then the visa case.

Không. Một chứng chỉ lao động PERM là bắt buộc cho toàn bộ người thụ hưởng EB-2, ngoại trừ người được xem là đem lại “lợi ích quốc gia” khi mà việc lao động của những người đó trong tương lại có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ đối với thu nhập, điều kiện lao động, giáo dục, nhà ở, y tế và môi trường. Miễn trừ vì lợi ích quốc gia EB2-NIW không yêu cầu một “lời mời làm việc”, vì vậy một giáo sư đại học không có hợp đồng giảng dạy cơ hữu cũng có thể tự mình nộp đơn xin NIW. Một thư ủng hộ NIW từ một cơ quan chính phủ có liên quan sẽ có làm hồ sơ thuyết phục hơn rất nhiều.

How do National Interest Waiver applicants prove that their prospective work in the United States is of national interest?

Làm thế nào để người nộp đơn NIW có thể chứng minh rằng công việc trong tương lại của họ tại Hoa Kỳ có thể mang lại lợi ích quốc gia?

National Interest Waiver applicants should be able to show a track record of work that was in their nation’s best interest. Thus, NIW applicants must establish that their presence in the United States would benefit the national interest. Applications should include publications, letters of recommendations, a list of past achievements, any licenses and certification to practice a profession or occupation, and letters from current and previous employers.

Người thụ hưởng NIW nên cung cấp lịch sử làm việc cho lợi ích quốc giá tốt nhất của họ. Do đó Người thụ hưởng NIW phải chứng minh rằng sự hiện diện của họ tại Hoa kỳ sẽ phục vụ lợi ích quốc gia. Hồ sơ xin NIW nên bao gồm công bố khoa học, thư giới thiệu, danh sách các thành tựu, các giấy phép, chứng nhận hành nghề tại các vị trí chuyên gia, thư giới thiệu từ chủ sử dụng lao động hiện tại cũng như trước kia.

Can Ph.D. students qualify for national interest waivers?

Một nghiên cứu sinh tiến sĩ có thể đáp dựng NIW không ?

If the Ph.D. student holds a master’s degree or its foreign equivalent, he or she may apply for a national interest waiver.

Nếu một nghiên cứu sinh tiến sĩ có bằng thạc sĩ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương, người đó có thể nộp hồ sơ xin NIW.

Do I need to reside in the U.S. to apply for a National Interest Waiver?

Tôi có cần sống tại Hoa Kỳ để nộp đơn xin NIW hay không ?

No. You do not need to reside within the United States when applying for a National Interest Waiver.

Không. Bạn không cần phải sống tại Hoa Kỳ khi nộp đơn xin quy chế NIW.

How many letters of recommendation are required for NIW cases?

Bắt buộc cần bao nhiêu thư giới thiệu để xin NIW?

There is no required number of letters of recommendation for national interest waiver cases. The stronger the letter of recommendation and the more qualified the applicant, the better you will be able to substantiate that it is in the national interest to waive the labor certification requirement.

Không có quy định số lượng bắt buộc đối với thư giới thiệu cho NIW. Thư giới thiệu càng tốt và mức độ đáp ứng yêu cầu càng cao thì bạn càng có khả năng chứng minh rằng việc miễn chứng chỉ lao động đối với bạn sẽ đem lại lợi ích quốc gia.

As a professor or researcher, how many published articles are needed to be considered for a national interest waiver?

Là một giáo sư hoặc nhà nghiên cứu, cần bao nhiêu bài báo khoa học để được xem xét NIW?

Publications are not necessary for National Interest Waiver petitions; however, publications will help substantiate your case.

Công bố khoa học không bắt buộc cho đơn yêu cầu NIW, tuy nhiên công bố khoa học sẽ hỗ trợ hồ sơ của bạn tốt hơn.

My publications are not cited. May I still apply for a National Interest Waiver?

Công bố khoa học của tôi không được trích dẫn, tôi có thể nộp đơn xin NIW không ?

Yes. Showing that your work has been citedby others in your field will establish that you are respected in your profession; however, this is not required. It is generally not enough to show that you have published work; but more importantly, you should be able to show how your work or research has impacted your field of study.

Có. Việc thể hiện rằng công bố khoa học của bạn đã được trích dẫn bởi những người khác trong cùng lĩnh vực sẽ thể hiện rằng bạn có uy tín trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, điều này là không bắt buộc. Nhìn chung, việc thể hiện rằng bạn có những kết quả đã được công bố là không đủ, quan trọng hơn, bạn phải có khả năng thể hiện rằng kết quả công việc hoặc nghiên cứu của bạn đã có ảnh hưởng đến lĩnh vực của bạn.

I was denied labor certification. May I still apply for a National Interest Waiver?

Tôi đã bị từ chối “chứng chỉ lao động”. Tôi có thể nộp đơn xin NIW không ?

Yes. If you meet the qualifications of a NIW case, you may apply for a national interest waiver. In many instances, although there may be U.S. workers who are qualified for the NIW applicant’s position of interest, the NIW applicant’s ability may greatly surpass that of available U.S. workers, and therefore it would be in the national interest to waive labor certification and allow the NIW applicant to fulfill such a position.

Có. Nếu bạn có thể thỏa mãn NIW, bạn có thể nộp đơn xin NIW. Trong nhiều trường hợp, mặc dù có thể có lao động Hoa Kỳ thỏa mãn vị trí của Người thụ hưởng NIW, nhưng năng lực của người thụ hưởng NIW là vượt trội hơn nhiều so với những lao động Hoa Kỳ hiện có, theo đó NIW sẽ được cấp cho người thụ hưởng (không yêu cầu Chứng chỉ lao động) và cho phép Người thụ hưởng được đảm nhiệm vị trí đó.

Must I receive an employment or job offer to be eligible for a national interest waiver?

Tôi có phải có một công việc hoặc có lời mời làm việc để đủ điều kiện cho NIW hay không ?

No. Since there is no job offer requirement in National Interest Waiver cases, you may apply without an employment offer.

Không. Không có yêu cầu “lời mời làm việc” trong NIW. Bạn có thể nộp đơn mà không có một lời mời làm việc nào.

What is the normal processing time for National Interest Waiver cases?

Thời hạn xử lý thông thường cho NIW là bao lâu ?

National Interest Waiver cases will normally be approved between six months to a year, by the USCIS.

Các trường hợp NIW thông thường được chấp thuận trong vòng 06 tháng đến 01 năm bởi USCIS.

Can National Interest Waiver cases be expedited?

Một trường hợp NIW có thể được đẩy nhanh không?

Yes, EB-2 national interest waiver petitions may be expedited with USCIS Premium Processing.

Có, Đơn xin EB-2 NIW có thể được đẩy nhanh với quy trình xử lý nhanh của USCIS.

What is the NYSDOT case, and how does it relate to national interest waivers?

Án lệ NYSDOT là gì ? và nó liên hệ với NIW như thế nào ?

The New York State Department of Transportation filed a national interest waiver petition for a civil engineer from India. Although the NYSDOT was able to provide the USCIS with testimonials, the case was denied. This landmark case established that the NIW beneficiary’s occupation is not enough substantiate a NIW claim. Thus, since the National Interest Waiver applicant was unable to show that beneficiary’s skills greatly surpassed that of U.S. workers with the same minimum qualifications, labor certification could not be waived on the grounds that in was in the national interest. Thus in NIW applications, the petitioner has the burden of proof to prove that labor certification, a process that protects the interests of U.S. workers, be waived.

Sở Giao Thông bang New York đệ trình một hồ sơ xin NIW cho một kỹ sư dân sự Ấn Độ. Mặc dù, NYSDOF đã có khả năng cung cấp USCIS lời chứng thực, trường hợp này bị từ chối. Vụ việc mang tính bước ngoặt này được lập luận rằng công việc của người thụ hưởng NIW là không đủ để chứng mình cho một yêu cầu NIW. Do đó, bởi vì người nộp đơn NIW không thể chứng minh người thụ hưởng NIW có năng lực vượt trội so với lao động Hoa kỳ với yêu cầu năng lực tối thiểu làm việc tại cùng vị trí. Chứng chỉ lao động không thể được miễn trừ trên cơ sở rằng nó vì lợi ích quốc gia. Vì vậy, trong khi nộp đơn xin NIW, người nộp đơn phải có nghĩa vụ chứng minh rằng Chứng chỉ lao động, một quy trình nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động Hoa Kỳ, nên được miễn trừ.

Since the 1998 case of “Matter of New York State Department of Transportation”, wherein the court applied a new higher standard for beneficiaries, similar to that of extra ordinary ability, national interest waivers have become increasingly more difficult to gain approval.

Từ trường hợp năm 1998 của Sở Giao Thông Bang New York, tại đó tòa án áp dụng tiêu chuẩn mới cao hơn cho người thụ hưởng, tương tự như tiêu chuẩn của khả năng phi thường, NIW ngày càng trở lên khó để được chấp thuận.

5/5 - (3 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top