Từ đúng từ sai

a/an, one

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, one. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

a, an

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a, an. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …
EnglishVietnamUnknown