Từ đúng từ sai

Từ đúng từ sai trong Tiếng Anh giúp bạn dùng chính xác thuật ngữ tiếng Anh thông qua những ví dụ cụ thể, những kết luận đúc kết từ những ví dụ, từ đó dùng chính xác từ trong từng ngữ cảnh.

abroad

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ abroad. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ …

abroad

a/an, (-)

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, (-). Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ …

a/an, (-)

a/an, some

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, some. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ …

a/an, some

a/an, one

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, one. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ …

a/an, one

a, an

# ALL A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   Phân biệt cách dùng a, an –    Kirsty’s got an M.A in history Kirsty đỗ bằng thạc sĩ về lịch sử. (Không dùng *a M.A …

a, an

Scroll to Top