Từ đúng từ sai

prefer

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt prefer. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  …

precise, accurate, punctual, exact

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt precise, accurate, punctual, exact. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

precious, valuable, invaluable

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt precious, valuable, invaluable. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

prayers

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt prayers. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  …

practise, practice

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt practise, practice. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

practicable, practical, practised

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệtpracticable, practical, practised. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

pot

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt pot. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  …

possibly, perhaps

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệtpossibly, perhaps. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

possibility (of)

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt possibility (of). Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

positive, favourable

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt positive, favourable. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

portfolio, wallet, purse, handbag

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt portfolio, wallet, purse, handbag. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …
EnglishVietnamUnknown