Từ đúng từ sai

principle, principal

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt principle, principal. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

priceless, valueless, worthless

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt priceless, valueless, worthless. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

pretty, prettily

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt pretty, prettily. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

press/push, ring

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt press/push, ring. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

press, squeeze

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt press, squeeze. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

preservative, condom, prophylactic, contraceptive

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt preservative, condom, prophylactic, contraceptive. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

presently, at present/just now, soon

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt presently, at present/just now, soon. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …

present, presents

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt present, presents. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

prescription, recipe, receipt

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt prescription, recipe, receipt. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

preoccupied, worried, upset

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt preoccupied, worried, upset. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt (Công ty dịch thuật tại Bình Thạnh) đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp …

premium, prize/award

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt premium, prize/award. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …
EnglishVietnamUnknown