Từ đúng từ sai

Từ đúng từ sai trong Tiếng Anh giúp bạn dùng chính xác thuật ngữ tiếng Anh thông qua những ví dụ cụ thể, những kết luận đúc kết từ những ví dụ, từ đó dùng chính xác từ trong từng ngữ cảnh.

Tên một số chức danh, tổ chức Đảng và đoàn thể dịch sang tiếng Anh

Đảng và đoàn thể

# ALL A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tên một số chức danh, tổ chức Đảng và đoàn thể dịch sang tiếng Anh là điều mà biên dịch tiếng Anh gặp không ít nhiều …

Đảng và đoàn thể

protocol, application, sheet of (exam) paper

Thực tế nhiều người học ngoại ngữ khó phân biệt cách dùng protocol, application, sheet of (exam) paper. Protocol, application, sheet of (exam) paper là những từ có nghĩa tương tự nhau, chỉ khác mức độ và cách dùng ở một số tình huống nhất định, thông qua bài viết này bằng những giải thích …

protocol, application, sheet of (exam) paper

phan biet tu dung tu sai

protest, complain, object

Thực tế nhiều người học ngoại ngữ khó phân biệt cách dùng protest, complain, object. Protest, complain, object là những từ có nghĩa tương tự nhau, chỉ khác mức độ và cách dùng ở một số tình huống nhất định. thông qua bài viết dưới đây bằng những giải thích và ví dụ, sẽ giúp …

protest, complain, object

prospect, prospectus, brochure

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt prospect /ˈprɒs.pekt/ /ˈprɑː.spekt/ noun POSSIBILITY, prospectus /prəˈspek.təs/ noun [ C ] a document giving details of a college, school or business and its activities , brochure /ˈbrəʊ.ʃə r / /broʊˈʃʊr/ noun [ C ] a type of small magazine that contains pictures and information …

prospect, prospectus, brochure

propose, suggest, offer

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt propose, suggest, offer. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ …

propose, suggest, offer

proper, own

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt proper, own. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây …

proper, own

proof (of), receipt

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt proof (of), receipt. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ …

proof (of), receipt

Scroll to Top