Từ đúng từ sai

protocol, application, sheet of (exam) paper

Thực tế nhiều người học ngoại ngữ khó phân biệt cách dùng protocol, application, sheet of (exam) paper. Protocol, application, sheet of (exam) paper là những từ có nghĩa tương tự nhau, chỉ khác mức độ và cách dùng ở một số tình huống nhất định, thông qua …

protest, complain, object

Thực tế nhiều người học ngoại ngữ khó phân biệt cách dùng protest, complain, object. Protest, complain, object là những từ có nghĩa tương tự nhau, chỉ khác mức độ và cách dùng ở một số tình huống nhất định. thông qua bài viết dưới đây bằng những …

prospect, prospectus, brochure

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt prospect /ˈprɒs.pekt/ /ˈprɑː.spekt/ noun POSSIBILITY, prospectus /prəˈspek.təs/ noun a document giving details of a college, school or business and its activities , brochure /ˈbrəʊ.ʃə r / /broʊˈʃʊr/ noun a type of small magazine that contains pictures and …

propose, suggest, offer

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt propose, suggest, offer. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

proper, own

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt proper, own. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

proof (of), receipt

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt proof (of), receipt. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

pronunciation, accent

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt pronunciation, accent. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

pronounce, say, call

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt pronounce, say, call. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

promise

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt promise. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính …
EnglishVietnamUnknown