Translation tips

Luyện dịch tiếng Anh sang tiếng Việt

Luyện dịch tiếng Anh sang tiếng Việt là một quá trình phức tạp, nó đòi hỏi khả năng nhất định về kiến thức xã hội cũng như hiểu biết chuyên ngành bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Giới thiệu về dịch thuật tiếng Anh sang tiếng Việt …

Các cách gợi nhớ, nhắc nhở nhận thức

Bài trước, công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt đưa ra lời khuyên về sự nhận thức đúng đắn để từ đó học / dịch tiếng Anh tốt, trong lời khuyên dịch thuật lần này, chúng ta sẽ có được phương pháp, cách thức để duy trì sự …

Nhận thức như thế nào là đúng đắn?

Trong bài trước, chúng ta đã nêu nguyên nhân và giải pháp để đạt chuẩn mực dịch thuật, trong bài này, Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt sẽ chia sẻ và phân tích cụ thể nhận thức đúng đắn là gì, để từ đó sẽ giúp chúng …