Translation tips

Các cách gợi nhớ, nhắc nhở nhận thức

Bài trước, công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt đưa ra lời khuyên về sự nhận thức đúng đắn để từ đó học / dịch tiếng Anh tốt, trong lời khuyên dịch thuật lần này, chúng ta sẽ có được phương pháp, cách thức để duy trì sự …

Nhận thức như thế nào là đúng đắn?

Trong bài trước, chúng ta đã nêu nguyên nhân và giải pháp để đạt chuẩn mực dịch thuật, trong bài này, Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt sẽ chia sẻ và phân tích cụ thể nhận thức đúng đắn là gì, để từ đó sẽ giúp chúng …