Thuật ngữ sưu tầm

Từ vựng chuyên ngành địa chính

Từ vựng chuyên ngành địa chính về quản lý nhà nước về địa giới hành chính, quy hoạch nhà đất…trong bài viết này, chúng tôi sưu tầm về các môn học/ hay từ vựng chuyên ngành địa chính cả tiếng Việt và tiếng Anh Từ vựng chuyên ngành …

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quảng cáo

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành quảng cáo cũng giống như từ vựng tiếng Anh các chuyên ngành khác. Để dịch tốt tiếng Anh chuyên ngành quảng cáo, thì người dịch không chỉ nắm vững từ vựng cơ bản trong ngành mà còn phải sử dụng đúng từ, …