Thuật ngữ sưu tầm

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Decision No. 09/2015/QD-TTg about the regulation on implementation of the one-stop-shop and inter-agency one-stop-shop mechanisms)

Đây là văn bản song ngữ VIỆT-ANH, để chúng ta tiện đọc để lấy thông tin và trao dồi tiếng Anh, có nhiều thuật ngữ mới lạ thành thử chúng tôi đưa vănbản này để chúng ta khi rãnh có thể đọc hiểu thêm thủ tục mới này …

Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo

Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo nhằm giúp người dịch tiếng Anh dùng đúng thuật ngữ như quy định và thống nhất các thuật …
EnglishVietnamUnknown