LEARNING ENGLISH

accede to, comply with

  Phân biệt cách dùng accede to, comply with –    You’ll get into trouble if you don’t comply with the planning laws. Cậu sẽ gặp rắc rối nếu cậu không tuân theo những điều lệ về qui hoạch. (Không dùng *accede to*) (= obey, go along with: tuân …

abuse, insult, swear at, curse

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ abuse, insult, swear at, curse. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những …

abstracted, absent, minded, distracted

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ abstracted, absent, minded, distracted. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …

absent, away

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ absent, away. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

absent oneself, absent

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ absent oneself, absent. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, …

abroad

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ abroad. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

a/an, (-)

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, (-). Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

a/an, some

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, some. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

a/an, one

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a/an, one. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

a, an

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ a, an. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …