LEARNING ENGLISH

accusation

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt accusation /ˌæk.jʊˈzeɪ.ʃ ə n/. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

account, deposit

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ account, deposit. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

account: on any/no account

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ account: on any/no account. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …

according to, by, in my opinion

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ according to, by, in my opinion. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh …

accord, behalf, account, part

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accord, behalf, account, part. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …

accomplishment, achievement, completion

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accomplishment, achievement, completion. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, …

accomplish, perform

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accomplish, perform. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

accommodation

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accommodation. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

accidentally, unfortunately

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accidentally, unfortunately. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

accident, incident, episode

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accident-incident-episode. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

accessories, spare parts, reserve, spare tyre

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ accessories, spare parts, reserve, spare tyre. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh …