LEARNING ENGLISH

cabin, cubicle, (tele)phone box/call box

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt cabin /ˈkæb.ɪn/, cubicle /ˈkjuː.bɪ.kl, (tele)phone box/call box. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những …

badly, very, very much

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt badly, very, very much. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

bad at

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt bad at. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

bad, badly (xấu, tồi tệ)

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt bad, badly. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

bad: go bad

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt bad: go bad. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

bad

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt bad. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  …

backache

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt backache. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  …

back, behind, at the back (of)

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt back, behind, at the back (of). Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …

back, backwards, backward

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt back, backwards, backward. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

back, backside, behind (danh từ)

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt back, hackside, behind (danh từ). Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, …

baby

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt baby. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  …
EnglishVietnamUnknown