LEARNING ENGLISH

afloat, floating

Phân biệt cách dùng afloat, floating –    The raft was afloat/floating on the river. Chiếc bè gỗ đang nổi trên sông. –    The pilot quickly spotted the floating raft. Người phi công nhanh chóng phát hiện ra chiếc bè gỗ đang trôi. (Không dùng *afloat*) (chúng ta không …

afford: can/can’t afford, have the means

Phân biệt cách dùng afford: can/can’t afford, have the means –    We can/can’t afford an exotic holiday this year. Năm nay chúng tôi đủ/không đủ khả năng đi nghỉ ở nước ngoài. (Không dùng *We afford/don’t afford*) (can/can’t afford hay dùng hơn have/don’t have the means for/the means …

affirm, maintain

Phân biệt cách dùng affirm, maintain –    Despite the statistics, you still maintain that inflation is falling. Bất chấp các con số thống kê, anh cứ vẫn cho rằng lạm phát đang giảm xuống. (Không dùng *affirm*) (= claim: cho là, không cần biết đúng hay sai) –    …

affection, affectation, infection

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt affection, affectation, infection. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

affairs, business

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt affairs, business. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

affair, case, liaison

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt affair, case, liaison. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

advice, advise, opinion

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt advice, advise, opinion. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

advertisement, warning

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt advertisement, warning. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

adventure, experience

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt adventure, experience. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

adventure, by chance, incidentally

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt adventure, by chance, incidentally. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …