LEARNING ENGLISH

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt xin đưa ra nội dung Thông tư số: 03/2009/TT-BNG, rất hữu ích cho người dịch tiếng Việt sang tiếng Anh. PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009) Bảng hướng dẫn dịch Quốc …

protocol, application, sheet of (exam) paper

Thực tế nhiều người học ngoại ngữ khó phân biệt cách dùng protocol, application, sheet of (exam) paper. Protocol, application, sheet of (exam) paper là những từ có nghĩa tương tự nhau, chỉ khác mức độ và cách dùng ở một số tình huống nhất định, thông qua …

protest, complain, object

Thực tế nhiều người học ngoại ngữ khó phân biệt cách dùng protest, complain, object. Protest, complain, object là những từ có nghĩa tương tự nhau, chỉ khác mức độ và cách dùng ở một số tình huống nhất định. thông qua bài viết dưới đây bằng những …

prospect, prospectus, brochure

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt prospect /ˈprɒs.pekt/ /ˈprɑː.spekt/ noun POSSIBILITY, prospectus /prəˈspek.təs/ noun a document giving details of a college, school or business and its activities , brochure /ˈbrəʊ.ʃə r / /broʊˈʃʊr/ noun a type of small magazine that contains pictures and …

propose, suggest, offer

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt propose, suggest, offer. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

proper, own

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt proper, own. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …