LEARNING ENGLISH

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt xin đưa ra nội dung Thông tư số: 03/2009/TT-BNG, rất hữu ích cho người dịch tiếng Việt sang tiếng Anh. PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009) Bảng hướng dẫn dịch Quốc …

protocol, application, sheet of (exam) paper

Thực tế nhiều người học ngoại ngữ khó phân biệt cách dùng protocol, application, sheet of (exam) paper. Protocol, application, sheet of (exam) paper là những từ có nghĩa tương tự nhau, chỉ khác mức độ và cách dùng ở một số tình huống nhất định, thông qua …