LEARNING ENGLISH

action, campaign

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt action, campaign. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

act, take effect

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt act, take effect. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

act, action, deed

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt act, action, deed. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

across, over, through

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt across, over, through. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

acquire, gain/increase in value

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt acquire, gain/increase in value. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

acoustics

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt acoustics /əˈkuː.stɪks/. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng …

ache, hurt, pain

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt ache, hurt, pain. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó …

accused: the accused

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt accused: the accused . Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

accusation

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt accusation /ˌæk.jʊˈzeɪ.ʃ ə n/. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

account, deposit

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ account, deposit. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ …

account: on any/no account

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ account: on any/no account. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai …
EnglishVietnamUnknown