Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS)

hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận tốt nghiệp

Dịch thuật, hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận tốt nghiệp

Giấy chứng nhận tốt nghiệp là văn bản chứng minh trình độ học vấn, chuyên môn đào tạo của người sở hữu. Chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp chỉ có giá trị sử dụng tại VN khi được thông qua hoạt động hợp thức hóa, dịch thuật công chứng. …

Dịch thuật, hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận tốt nghiệp

Scroll to Top