Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS)

Show Posts in

Hợp pháp hóa lãnh sự

Mục đích của hợp pháp hóa lãnh sự là đưa tài liệu tiếng nước ngoài có thể dùng hợp pháp ở Việt Nam, quy trình này ngược lại với chứng nhận lãnh sự. Thực chất thì hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự là cùng …