Bài tập thì hiện tại đơn (simple tense) 4

Thì hiện tại đơn (4)

Giúp củng cố lại thì hiện tại đơn, đặc biệt là cách thêm "s" & "es". Thêm "es" sau các động từ tận cùng bằng O, S, Z, CH, SH, XE (ở sông zồi chẳng sợ xe) Chẳng hạn: go --> goes, wish --> wishes Công thức: Danh từ số nhiều + động từ số nhiều (động từ số nhiều là động từ V gốc bỏ to) Danh từ số ít (he, she, it) + động từ (V) số ít (động từ số ít là động từ thêm s, es tận cùng) Chú ý: khi thêm s, es cho y tận cùng i) nguyên âm + y: y+s. ie, buy-->buys ii) phụ âm + y: y --> i+es, ie. study --> studies
Start
Congratulations - you have completed Thì hiện tại đơn (4). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
End
Return
Bài tập thì hiện tại đơn (simple tense) 4
Đánh giá bài viết!